ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Νομική Βοήθεια: Μέσω gov.gr συλλογή δικαιολογητικών - αιτήσεων και η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης της αποζημίωσης.

12 Σεπτεμβρίου 2023 Νομική Βοήθεια: Μέσω gov.gr συλλογή δικαιολογητικών - αιτήσεων και η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης της αποζημίωσης.

Στη Βουλή έχει κατατεθεί το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας - Τροποποιήσεις ν. 4963/2022 και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Μεταξύ άλλων, στο σχέδιο νόμου προβλέπεται  η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης της αποζημίωσης των δικαιούχων της νομικής βοήθειας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την αξιολογούμενη ρύθμιση καθορίζεται το πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης, είσπραξης της αποζημίωσης και λειτουργίας της πλατφόρμας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-Gov.gr) για τη συλλογή των δικαιολογητικών και των απαιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων για τη διαβίβασή τους στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 22 του νομοσχεδίου, τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3226/2004 ως εξής:

(α) στο δεύτερο εδάφιο μετά από τις λέξεις, «και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων,» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης της αποζημίωσης»,

(β) προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Αρμόδιο όργανο για τη συλλογή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων για τη διαβίβασή τους στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) είναι η διοίκηση του αρμόδιου Δικαστηρίου. Η συλλογή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων, καθώς και η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης της αποζημίωσης δύναται να υλοποιούνται και μέσω διαδικτυακής εφαρμογής προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης: (ΕΨΠ- Gov.gr).

Η είσοδος των χρηστών στην εφαρμογή, πραγματοποιείται μέσω των μοναδικών κωδικών αυθεντικοποίησης που προβλέπονται για την είσοδο των χρηστών, στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης της αποζημίωσης και δύνανται να καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, η είσοδος των χρηστών και η συλλογή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων, οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα ή μητρώα του δημόσιου τομέα, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου στο hellenicparliament.gr.