ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Απόφαση Δ.Σ. του Δ.Σ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ για στοχευμένες αποχές από 20.01.2024 έως και 02.02.2024

22 Ιανουαρίου 2024 Απόφαση Δ.Σ. του Δ.Σ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ για στοχευμένες αποχές από 20.01.2024 έως και 02.02.2024

Απόφαση Δ.Σ. του Δ.Σ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ για στοχευμένες αποχές από 20.01.2024 έως και 02.02.2024

Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Αλ κατά την έκτακτη συνεδρίασή του στις 22.01.2024 αποφάσισε να συνταχθεί στην από 19.01.2024 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας για την συνέχιση της αποχής.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η συνέχιση της αποχής των μελών του από τα καθήκοντά τους έως και 02.02.2024:

- Από όλες τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα.

- Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και funds.

- Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημοσίου τομέα πλην ΟΤΑ.

2.Η παράταση της αποχής των μελών του από δίκες του άρθρου 187 ΠΚ μέχρι 31.1.2024, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, και την αναστολή της, όταν και εφόσον ψηφιστεί η κατατεθειμένη σχετική διάταξη στο σχέδιο νόμου για την τροποποίηση των Ποινικών Κωδίκων.

3.Από δίκες Νομικής Βοήθειας (η αποχή συμπεριλαμβάνει όλες τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας (δίκες, διαδικαστικές πράξεις κλπ).

 

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

  • Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών.
  • Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.
  • Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.
  • Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.
  • Σε αυτόφωρα και συνοδείες.
  • Σε υποθέσεις επικύρωσης πρακτικών ποινικής διαπραγμάτευσης.

Ως προς τις Αναβολές:

  • Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετικής Πενίας.

Η διάρκεια των κινητοποιήσεων ορίζεται μέχρι και 02.02.2024

Η Ολομέλεια θα συγκληθεί εκ νέου την Παρασκευή 01.02.2024 προκειμένου να επανεξετάσει τη στάση του σώματος, ανάλογα με τις εξελίξεις.

 

                                                               Για το Δ.Σ.

 

                                     Η Πρόεδρος                          Η Γεν. Γραμματέας

                             Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου                 Ελένη Μπαλλάκη