ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ Δ.Σ.Α:

Δικαιολογητικά για εγγραφή ασκουμένου στον Δ.Σ.Α.

1.Αίτηση εγγραφής προς τον Δ.Σ.Α (επισυνάπτεται).

2.Αντίγραφο Πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

2.Βεβαίωση δικηγόρου (επισυνάπτεται).

3.Υπεύθυνη δήλωσή (επισυνάπτεται).

4.Φωτογραφία σε αρχείο jpg.

5.Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας.

6.Παράβολο Δ.Σ.Α

 

Επισυνάπτονται επίσης τα συνεκτιμώμενα δικαιολογητικά για την κρίση από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του Άρθρου.15 του κώδικα δικηγόρων των πτυχιούχων πανεπιστημίων της Ε.Ε. που επιθυμούν εγγραφή στο Μητρώο Ασκουμένων καθώς και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ προς την Επιτροπή.

Συνημμένα αρχεία:
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΣΑ Μέγεθος αρχείου: 192 KB
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Μέγεθος αρχείου: 105 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μέγεθος αρχείου: 32 KB
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μέγεθος αρχείου: 42 KB