ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ Δ.Σ.Α:

Δικαιολογητικά για εγγραφή ασκουμένου στον Δ.Σ.Α.

1.Αίτηση εγγραφής προς τον Δ.Σ.Α (επισυνάπτεται).

2.Αντίγραφο Πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

2.Βεβαίωση δικηγόρου (επισυνάπτεται).

3.Υπεύθυνη δήλωσή (επισυνάπτεται).

4.Φωτογραφία σε αρχείο jpg.

5.Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας.

6.Παράβολο Δ.Σ.Α 90€

Καθυστέρηση στην υποβολή της αίτησης εγγραφής στο μητρώο ασκουμένων  μετά από πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήψη του πτυχίου συγχωρείται για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος λόγος είναι ιδίως: α) η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, β) η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου, ή γ) λόγοι υγείας του ενδιαφερομένου.

Στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθούν αυτές από την Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξ/πόλης.

Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήψη του πτυχίου η εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξ/πόλης, εφόσον ο πτυχιούχος επικαλεσθεί και αποδείξει με συγκεκριμένα στοιχεία ότι δεν αποξενώθηκε από τη νομική επιστήμη.

Ως συναφής με τη νομική επιστήμη, δραστηριότητα ή εργασία νοείται μόνο η παροχή αμιγώς νομικών εργασιών, έργων ή δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στον Κώδικα Δικηγόρων. (Ν. 4194/2013).

Οι πτυχιούχοι Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβαλλόμενων κρατών της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην κατάσταση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αξιολόγηση των πτυχιούχων από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων (ανέτρεξε σε σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου).   

Η αίτηση εγγραφής διαβιβάζεται αμελλητί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Αλεξ/πόλης  προς την κατά το άρθρο 15 του Κώδικα Δικηγόρων Επιτροπή Αξιολόγησης.

Οι πτυχιούχοι Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να καταθέσουν: 1) αντίγραφο πτυχίου νόμιμα επικυρωμένου, 2) επίσημη μετάφραση αυτού, 3) πράξη Προέδρου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., με την οποία αναγνωρίζεται το πτυχίο τους ως ισότιμο και αντίστοιχο με πτυχίο ημεδαπού Πανεπιστημίου και 4) πιστοποιητικό επάρκειας από τη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας.

Επισυνάπτονται παρακάτω τα συνεκτιμώμενα δικαιολογητικά για την κρίση από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του Άρθρου.15 του κώδικα δικηγόρων των πτυχιούχων πανεπιστημίων της Ε.Ε. που επιθυμούν εγγραφή στο Μητρώο Ασκουμένων καθώς και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ προς την Επιτροπή.

Υποχρεωτική η Ασφάλιση των Ασκουμένων Δικηγόρων

Σύμφωνα με το Ν. 3996/5.8.2011 (Φ.Ε.Κ. 170, τεύχος Α’) οι ασκούμενοι Δικηγόροι από την εγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των Τομέων Υγείας Δικηγόρων του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ, καταβάλλοντας τις προβλεπόμενες κάθε φορά ασφαλιστικές εισφορές πρώτης πενταετίας, εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισμού για παροχές ασθενείας.

Με τον νέο νόμο 4670/2020, οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκούμενων δικηγόρων για τον Κλάδο Υγείας, οι οποίες είναι και υποχρεωτικές, παγιώθηκαν στα 33 ευρώ, ενώ αντίστοιχα οι νέοι δικηγόροι πενταετίας καλούνται να καταβάλουν για την κύρια ασφάλισή τους ποσό 136 ευρώ, το οποίο μεταφράζεται σε 93 ευρώ για Κλάδο Κύριας Σύνταξης – 33 ευρώ για Κλάδο Υγείας και 10 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ, εφόσον έκαναν επιλογή της ειδικής υποκατώτατης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Οι εισφορές για την Υγεία των ασκούμενων δικηγόρων συνεχίζουν να τρέχουν κανονικά και μετά το δεκαοκτάμηνο και για όσο διάστημα διατηρείται ακόμη η ιδιότητα του ασκουμένου (έως και την εγγραφή του στο Σύλλογο ως δικηγόρου), οπότε και συνεχίζουν να είναι ασφαλισμένοι.

Οι εισφορές των νέων δικηγόρων δεν τρέχουν αυτοδικαίως με την εγγραφή τους στο Σύλλογο ως δικηγόροιΣύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου 4488/2017 οι δικηγόροι υπάγονται στην ασφάλιση από την ημερομηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.

Για την εγγραφή των Ασκούμενων Δικηγόρων στον e-ΕΦΚΑ απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1) Βεβαίωση εγγραφής στον ΔΣΑ.

2) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

3) Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μέσω https://www.gov.gr/), για ένταξη στην ειδική κατηγορία των 33 ευρώ μηνιαίως.

4) ΑΜΚΑ (εκτυπωμένο από ΑΜΚΑ, http://www.amka.gr/).

5) ΑΦΜ (εκτυπωμένο από TAXISnet, https://www1.gsis.gr/).

Συνημμένα αρχεία:
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΣΑ Μέγεθος αρχείου: 192 KB
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Μέγεθος αρχείου: 105 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μέγεθος αρχείου: 32 KB
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μέγεθος αρχείου: 42 KB
ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ Μέγεθος αρχείου: 175 KB