ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΣΑ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος υπήρξε από τους πρώτους Συλλόγους που ιδρύθηκαν στην πόλη μας μετά την ενσωμάτωση της στον Εθνικό Κορμό. Με το Ν.2229/1920 «Περί Δικαστηρίων και Δικαστικών λειτουργών εν ταις προσαρτώμεναις χώραις» προβλέφθηκε η λειτουργία των Δικαστηρίων και των Δικηγορικών Συλλόγων στη Θράκη, η ίδρυση των οποίων θα γινόταν με ειδικότερο Βασιλικό Διάταγμα κατά τα τότε ισχύοντα στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Ακολούθως με το Ν.Δ. της 13ης Αυγούστου 1923 «Περί συστάσεως τακτικών δικαστηρίων εν Θράκη» ιδρύθηκε μεταξύ άλλων το Πρωτοδικείο Έβρου με έδρα την πόλη μας καθώς και το Ειρηνοδικείο Αλεξανδρουπόλεως. Στη δικαιοδοσία του Πρωτοδικείου Έβρου υπήχθησαν τα Ειρηνοδικεία Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας. Αργότερα ιδρύθηκε και το Ειρηνοδικείο Σαμοθράκης.

Την ίδρυση των Δικαστηρίων στη Θράκη ακολούθησε η συγκρότηση των Δικηγορικών Συλλόγων στην έδρα κάθε Πρωτοδικείου μεταξύ των οποίων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Έβρου που αριθμούσε τότε 6 μέλη. Τον Νοέμβριο του 1985 ιδρύθηκε το Πρωτοδικείο Ορεστιάδας και τον Μάρτιο του 1986 ιδρύθηκε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.

Έκτοτε ο Δικηγορικός Σύλλογος Έβρου μετονομάστηκε σε "Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης".