ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ.Σ.Α.

Δικαιολογητικά για εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Δ.Σ.Α:

1.Αίτηση προς τον Δ.Σ.Α (επισυνάπτεται).

2.Πρακτικό ορκωμοσίας.

2.Υπεύθυνη δήλωσή του Ν.1599/2986 (επισυνάπτεται).

3.Φωτογραφία σε αρχείο jpg (αποστολή στο email).

4.Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης.

5.Παράβολο Δ.Σ.Α. 300€

6.Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Συνημμένα αρχεία:
ΑΙΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ Μέγεθος αρχείου: 221 KB