ΕΤΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΤΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

Για την εγγραφή δικηγόρου στο Ταμείο Νομικών απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Αίτηση για εγγραφή (επισυνάπτεται).

2.Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος διορισμού (Υπουργική απόφαση, ΦΕΚ), ορκωμοσίας & εγγραφής στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου. 

3.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (επισυνάπτεται).

5.Βεβαίωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Συνημμένα αρχεία:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Μέγεθος αρχείου: 288 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Μέγεθος αρχείου: 209 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Μέγεθος αρχείου: 240 KB
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Μέγεθος αρχείου: 165 KB