ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Απόφαση Δ.Σ. του Δ.Σ.Αλεξανδρούπολης για συνέχιση της αποχής έως και 26 Φεβρουαρίου έτους 2024 και καθολική αποχή κατά τις ημέρες συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας στις 15 και 23 Φεβρουαρίου 2024.

08 Φεβρουαρίου 2024 Απόφαση Δ.Σ. του Δ.Σ.Αλεξανδρούπολης για συνέχιση της αποχής έως και 26 Φεβρουαρίου έτους 2024 και καθολική αποχή κατά τις ημέρες συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας στις 15 και 23 Φεβρουαρίου 2024.

Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Αλ κατά την έκτακτη συνεδρίασή του στις 08.02.2024 αποφάσισε να συνταχθεί στην από 07.02.2024 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας για την συνέχιση της αποχής.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:

Α. Η συνέχιση της αποχής των μελών του από τα καθήκοντά τους έως και 26.02.2024, από:

- Όλες τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα. - Τις δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ δημοσίου τομέα, πλην ΟΤΑ. - Τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας. - Την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds)

 

Ως πλαίσιο αποχής ισχύει το εξής :

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

  • Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών.
  • Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.
  • Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.
  • Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.
  • Σε αυτόφωρα και συνοδείες.

Ως προς τις Αναβολές:

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετικής Πενίας.

Β. Καθολική αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους κατά τις ημέρες που θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος:

Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την Πέμπτη 15.2.2024 γιατομείζονζήτηματηςασφαλιστικήςικανότηταςτωνδικηγόρωνκαιτωνμελώντηςοικογένειάςτους, ηοποίαλήγειστις 29.2.2024 καιμέχρισήμεραουδεμίαπρόνοιαέχειυπάρξειγιατηνπαράτασήτης, μετουςόρουςπουισχύουνσήμερα (μεμόνητηνπληρωμήτωνεισφορώντουκλάδουυγείαςτουπροηγουμένουέτους) γιαταπρόσωπαπουδενείναιασφαλιστικάενήμερα, καθώςεπίσηςκαιγιατοζήτηματηςεκνέουρύθμισηςτωνασφαλιστικώνοφειλώνσε 120 δόσειςκαι

Στο Υπουργείο Οικονομικών την Παρασκευή 23.2.2024 για τα οικονομικά αιτήματα του κλάδου, όπως αναλυτικά αναγράφονται στην από 1.2.2024 απόφαση της Ολομέλειας.

 

                                                               Για το Δ.Σ.

 

                           Η Πρόεδρος                                             Η Γεν. Γραμματέας

                    Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου                                      Ελένη Μπαλλάκη