ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημερωτικό Σημείωμα Διαγωνισμού Α' 2024

21 Μαρτίου 2024 Ενημερωτικό Σημείωμα Διαγωνισμού Α' 2024

ια τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων  Εξεταστικής Περιόδου Α΄ 2 0 2 4
    Για ασκούμενους δικηγόρους που θα έχουν συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ μηνών
μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού,
δηλαδή μέχρι τις  12.5.2024.


(Ο υπολογισμός του 18μήνου γίνεται με βάση την ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο ασκουμένων, η οποία είναι η ημερομηνία που αναγράφεται στην ταυτότητα ασκουμένου ως ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας.)

Η υποβολή των δικαιολογητικών προς το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για τη χορήγηση του απαιτούμενου πιστοποιητικού θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στο e-mail: askoumenoi@dsa.gr  από  20.3.2024  έως  2.4.2024.

Η υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό προς την Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού λήγει στις 23.4.2024  (η έναρξη της προθεσμίας υποβολής και ο τρόπος κατάθεσης των δικαιολογητικών θα ανακοινωθεί προσεχώς).

Οι εξετάσεις είναι γραπτές και τόπος διεξαγωγής τους θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων

Παρασκευή  10.5.2024

17:00 -19:00 : Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

Σάββατο  11.5.2024

9:00 - 11:00 : Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία

13:00 - 15:00 : Εμπορικό Δίκαιο

Κυριακή  12.5.2024

9:00 - 11:00 : Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία

13:00 - 15:00 : Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Η :  Οι ασκούμενοι που δεν έχουν καταθέσει ακόμη το αντίγραφο του πτυχίου τους και επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων και οφείλουν να αποστείλουν αντίγραφο επικυρωμένο από δικηγόρο στο e-mail: askoumenoi@dsa.gr μέχρι την  27.3.2024.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ

Τα πιστοποιητικά άσκησης των υποψηφίων του διαγωνισμού θα αποσταλούν απευθείας από την Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων του ΔΣΑ προς την Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων της Α΄εξεταστικής περιόδου 2024 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού άσκησης θα αποσταλούν από τους υποψηφίους  μόνο  μία  φορά  και αποκλειστικά και μόνο στο e-mail:askoumenoi@dsa.gr κατά προτίμηση από το e-mail που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι στο Τμήμα Ασκουμένων και θα είναι συνημμένα σε ένα αρχείο pdf.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί την αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, τότε θα αποστείλει μόνo τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά και θα αναγράφει ως τίτλο κατά την αποστολή «συμπληρωματικά δικαιολογητικά».

Οι ασκούμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων και δεν έχουν καταθέσει ακόμη το αντίγραφο του πτυχίου τους οφείλουν να αποστείλουν αντίγραφο επικυρωμένο από δικηγόρο στο e-mail: askoumenoi@dsa.gr μέχρι την 27.3.2024.

Ο ΔΣΑ επιφυλάσσεται να ζητήσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά οποτεδήποτε και να διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους. Η Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων θα αποστέλλει επιβεβαίωση της παραλαβής των e-mail των υποψηφίων εντός δύο (2) ημερών.

Οσοι ασκούμενοι -ες δεν έχουν μετάσχει στους δύο διαγωνισμούς μετά τη συμπλήρωση του 18μήνου της άσκησής τους και απαιτείται λήψη της προβλεπόμενης από το άρθρο 18 παρ. 4 του ΚΔ άδειας για να μετάσχουν στο διαγωνισμό θα προσέλθουν στην Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων κατόπιν προγενέστερης συνεννόησης με τους υπαλλήλους του Τμήματος.

Οσοι ασκούμενοι επιθυμούν να προσέλθουν στα γραφεία του Τμήματος Ασκουμένων για την επίλυση άλλων θεμάτων τους, θα επικοινωνούν προηγουμένως με τους υπαλλήλους του Τμήματος στα τηλέφωνα: 210 3398154 ή -155 ή -177, προκειμένου να συνεννοηθούν σχετικά με την ημέρα και την ώρα προσέλευσής τους.

Δικαιολογητικά προς υποβολή

1. Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης με παράβολο 4,40 ευρώ και μεγαρόσημο 3,00 ευρώ. Η πληρωμή του παραβόλου των 7,40 ευρώ θα γίνεται στο http://olomeleia.gr ταυτόχρονα με την αποστολή της αίτησης.

2. Βεβαίωση από τον δικηγόρο/ δικηγορική εταιρεία ότι ασκηθήκατε κοντά του/της συνεχώς μέχρι την ημέρα που υποβάλλεται η αίτηση.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν εμπίπτετε στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A' 2024

Η έναρξη της προθεσμίας υποβολής και ο τρόπος αποστολής των δικαιολογητικών θα ανακοινωθεί προσεχώς.

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στο διαγωνισμό, στην οποία θα δηλώνετε ότι: «δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του «Κώδικα Δικηγόρων».

2. Πιστοποιητικό άσκησης (εκδίδεται από το Σύλλογο με τη διαδικασία που προβλέπεται παραπάνω και αποστέλλεται από την Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων του ΔΣΑ προς την Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων της Α΄ εξεταστικής περιόδου 2024 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας).

3. Πανεπιστημιακό αντίγραφο πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου (δεν απαιτείται επικύρωση)

4. Απόδειξη κατάθεσης με ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω του ΟΠΣ Ολομέλειας (olomeleia.gr) του ποσού των εβδομήντα πέντε (75,00) ευρώ στον λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2024.»

5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση) Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν αλλοδαπή ιθαγένεια θα προσκομίσουν αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς και αντίγραφο της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 του Κώδικα Δικηγόρων υπουργικής απόφασης σχετικής με την άδεια διορισμού τους ως δικηγόρους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Οι ασκούμενοι που έχουν διαγραφεί από το μητρώο ασκουμένων οφείλουν να ζητήσουν την επανεγγραφή τους και να καταθέσουν μέχρι την 26.3.2024 στο  e-mail:askoumenoi@dsa.gr  σχετική αίτηση, βεβαίωση δικηγόρου, με την οποία θα βεβαιώνεται η συνέχιση της άσκησής τους και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων.

- Σε περίπτωση μη προσέλευσης στο διαγωνισμό Α΄2024 ή αποκλεισμού από αυτόν, ο υποψήφιος δύναται να συνεχίσει την άσκησή του στο μητρώο ασκουμένων, κατόπιν έγκρισης του Προέδρου του Δ.Σ.Α, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) χρόνια από τη μη προσέλευση ή τον αποκλεισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του Κώδικα Δικηγόρων. Για τη συνέχιση της άσκησής του θα υποβάλει στο e-mail: askoumenoi@dsa.gr :  

α. αίτηση συνέχισης άσκησης  

β. βεβαίωση δικηγόρου, με την οποία θα βεβαιώνεται η συνέχιση της άσκησής του και το e-παράβολο και   

γ. την απόδειξη πληρωμής του για το μεγαρόσημο 3 ευρώ της αίτησης (taxisnet– e-παράβολο – 2032 κωδικός παραβόλου – πληρωμή).  

Στην περίπτωση που παρέλθει πενταετία, η επανεγγραφή είναι δυνατή με την προϋπόθεση απόδειξης ότι ο αιτών ασκούσε καθήκοντα συναφή με την νομική επιστήμη και πρακτική, όπως προβλέπεται στα άρθρα 27 και 11 παρ.4 του Κώδικα Δικηγόρων.

-Σε περίπτωση αποτυχίας στο διαγωνισμό Α΄ 2024, ο ασκούμενος υποχρεούται να συνεχίσει την άσκησή του μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Για τη συνέχιση της άσκησής του θα υποβάλει στο e-mail:askoumenoi@dsa.gr :

α. αίτηση συνέχισης άσκησης  

β. βεβαίωση δικηγόρου, με την οποία θα βεβαιώνεται η συνέχιση της άσκησής του και το e-παράβολο  και     

 γ. την απόδειξη πληρωμής του για το μεγαρόσημο 3 ευρώ της αίτησης (taxisnet– e-παράβολο – 2032 κωδικός παραβόλου – πληρωμή).

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 65 KB
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 94 KB
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 105 KB
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 104 KB
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 87 KB
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 134 KB