ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΑΠΟΦΑΣΗ για καθολική αποχή από την Τρίτη 23.4.2024 μέχρι και την Μεγάλη Τρίτη 30.4.2024.

22 Απριλίου 2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΑΠΟΦΑΣΗ για καθολική αποχή από την Τρίτη 23.4.2024 μέχρι και την Μεγάλη Τρίτη 30.4.2024.

Α. Με την υπ’αριθμ.16/22-04.2024 απόφαση του Δ.Σ. του Δικ. Συλ. Αλεξανδρούπολης αποφασίσθηκε η επικύρωση της από 20.04.2024 απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας για καθολική αποχή των μελών του από την Τρίτη 23.4.2024 μέχρι και την Μεγάλη Τρίτη 30.4.2024.

Ως πλαίσιο της αποχής ορίζεται το ακόλουθο: Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

 1. Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ).
 2. Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ βαθμό και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.
 3. Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.
 4. Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.
 5. Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών όταν επίκειται άμεσα ο πλειστηριασμός.
 6. Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού και αποδεικνύεται από έγγραφα.
 7. Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως  κατεπειγουσών περιπτώσεων.
 8. Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου προθεσμίας.
 9. Σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης: i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή και ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων και 

Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της αποχής: 

 1. Δεν θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, εκτός ασφαλιστικών μέτρων όταν σωρεύεται αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων.
 2. Δεν θα χορηγούνται άδειες: α) Για αιτήσεις αναστολής και β) Για αυτόφωρα και συνοδείες. 3. Δεν θα διενεργούνται επιδόσεις δικογράφων και αποφάσεων και κατασχέσεις εις χείρας τρίτου. 
 3. Δεν θα γίνονται ενέργειες έναρξης ή συνέχισης πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις, δηλώσεις συνέχισης πλειστηριασμών κ.λπ)

Η αποχή καταλαμβάνει

Τα συναινετικά διαζύγια,

Άδεια δεν απαιτείται: α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία, β) Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών και γ) Για την κατάθεση προσθήκης/αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος κλπ, σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής. 

Ως προς τις Αναβολές

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου. Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης. Ως προς τις δηλώσεις παράστασης στα Πολιτικά και τα Διοικητικά Δικαστήρια: Δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις παράστασης που κατατίθενται έως την προτεραία, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετικής Πενίας.