ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ.

16 Φεβρουαρίου 2022 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010).

 2.Τις διατάξεις των άρθρων 165 και 167 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης

∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ Α΄ 143)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  3.Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 4.Τις διατάξεις των άρθρων 42 έως 46 του Ν. 4194/2013 «Νέος Κώδικας ∆ικηγόρων» (ΦΕΚ 208/ τ. Α ́/27-9-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5.Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ. Α΄/14-3-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί προηγούµενης έγκρισης 2 της  ΠΥΣ 33/2006 για  την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης των έµµισθων δικηγόρων.6.Τις διατάξεις των νόμων 4622/2019 και 4590/2019. 7.Τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (ΦΕΚ 391/Β΄/14-03-2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και ειδικότερα : α) του Μέρους 4ου ,  άρθρο 20 όπου ορίζονται δύο (2) θέσεις δικηγόρων, οι οποίες και οι δύο (2) είναι κενές και β) του άρθρου 6, όπου προβλέπεται η σύσταση νομικής υπηρεσίας και ορίζονται οι αρμοδιότητες αυτής. 8.Την µε αριθµό 42/30-09-2020 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής αορίστου χρόνου στον ∆ήµο Ανδραβίδας- Κυλλήνης (Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. Α.Π. 71306/27-10-2020).9.Την µε αρ. πρωτ. 1820/01-03-2021 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, περί ύπαρξης πιστώσεως για την κάλυψη δαπάνης µισθοδοσίας σε βάρος του ΚΑ 00-6031 για τακτικές αποδοχές και σε βάρος του ΚΑ 00-6053 για εργοδοτικές εισφορές σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 καθώς και την πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού των επόμενων  οικ. ετών.11.Τις ανάγκες του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης που καθιστούν απαραίτητη την υποστήριξη και επικουρία του έργου του με κάλυψη μίας εκ των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή αορίστου χρόνου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Την  πλήρωση  μιας   (1)  θέσης  δικηγόρου  παρ ́  Εφέταις  με  τουλάχιστον  πενταετή  υπηρεσία,  µέλος

∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας,   µε σχέση έµµισθης εντολής αορίστου χρόνου, µε πάγια µηνιαία αντιµισθία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

 Α. Αντικείµενο της απασχόλησης

 Του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η επεξεργασία και  ο χειρισµός των υποθέσεων και γνωμοδοτήσεων,  οι οποίες θα του ανατίθενται σύµφωνα µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του άρθρου 6 (ΦΕΚ 391/Β΄/14-03-2021) και τις κείµενες διατάξεις, για τη νοµική υποστήριξη και υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και των Ν.Π.∆.∆. αυτού, η εκπροσώπηση  τους  ενώπιον των ∆ικαστηρίων ή άλλων αρχών, η νοµική υποστήριξη  των υπαλλήλων  και των  οργάνων  του ∆ήµου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η νομική υποστήριξή των υπηρεσιών του  Δήμου, προς διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, των δημοσίων συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης με τρίτους και των προκηρύξεων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.

 Η παρακολούθηση της νομοθεσίας που διέπει τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, η επισήμανση και υποβολή προτάσεων περί δυνάμενης τροποποίησης διατάξεων αυτής καθώς και η τήρηση του  αναγκαίου  αρχείου δικογραφιών, εγγράφων και στοιχείων κάθε υπόθεσης στα πλαίσια  των  παραπάνω καθηκόντων τους.

 Επίσης υποχρεούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, εφόσον αυτό ζητηθεί.

 Ο/Η δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση κατηγορίας ειδικών θέσεων του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

 Ο/Η δικηγόρος που θα προσληφθεί υποχρεούται σε παροχή υπηρεσίας στο οικείο  κατάστημα  της  έδρας του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες

υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης  ενώπιον  δικαστικών  ή  διοικητικών αρχών, για υποθέσεις του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.

 Ο/Η προσληφθείς/θείσα θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4354/2015 και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία  για  τους υπηρετούντες δικηγόρους σε ΟΤΑ α΄ βαθμού.

 Β1: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει:

 • 1) Να είναι Έλληνες πολίτες.
 • 2) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής.
 • 3) Να είναι μέλη Δικηγορικού Συλλόγου Ελλάδας με δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο.
 • 4) Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην

έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

 • 5) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα του άρθρου 16 του ΚΚΔΚΥ (ν. 3584/2007) ούτε να είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για τα ανωτέρω αδικήματα και να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά το χρόνο πρόσληψης
 • 6) Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.
 • 7) Να είναι υγιείς σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • 8) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του ν.1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).
 • 9) Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού, που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους, του πρώτου μέρους (άρθρα 11 έως και 17) του ν. 3584/2007.

 Β2. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν ιδίως τα κάτωθι προσόντα :

 

 1. Ξένη γλώσσα όπως αναφέρεται σχετικά στο ειδικό παράρτημα του ΑΣΕΠ (η γνώση ξένης γλώσσας και το επίπεδο αυτής θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 28 π.δ. 50/2001 – σύμφωνα με το Ειδικό Παράρτημα Α2 για απόδειξη  γλωσσομάθειας - ημ. έκδοσης 7/12/2020, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης και βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο www.asep.gr στη διαδρομή Πολίτες / έντυπα – διαδικασίες/ διαθέσιμα έντυπα / απόδειξη γλωσσομάθειας).
 2. Έτη άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος με εφαρμοσμένη δικαστική πρακτική, τα οποία αποδεικνύονται με πιστοποιητικό δικηγορικού συλλόγου, όπου φαίνεται η ημερομηνία εγγραφής και από σχετική καρτέλα παραστάσεων σε δικαστήρια.
 3. Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου απασχόλησης (Α΄ ενότητα της προκήρυξης), η οποία να αποδεικνύεται με δικόγραφα ή συμβάσεις  (απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών  ή συμβάσεις έργου κλπ) ή γνωμοδοτήσεις.
 4. Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η γνώση Η/Υ αποδεικνύεται σύμφωνα με το ειδικό Παράρτημα (Α1) για απόδειξη χειρισμού Η/Υ – ημ. έκδοσης 31/08/2021, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης και βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο www.asep.gr στη διαδρομή Πολίτες / έντυπα – διαδικασίες/ διαθέσιμα έντυπα / Απόδειξη χειρισμού Η/Υ).

 Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 1. Τυποποιημένο έντυπο – υπόδειγμα αιτήσεως δεν διατίθεται από το  Δήμο  Ανδραβίδας-Κυλλήνης. και η ευθύνη της ορθής σύνταξης της αίτησης έγκειται αποκλειστικά στον υποψήφιο. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στο Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, δ/νση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail) σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα που εκδίδεται  στην έδρα του Δ.Σ. Αμαλιάδας.

Η αίτηση αποστέλλεται με κατάθεση κλειστού φακέλου με την ένδειξη «Πρόσληψη Δικηγόρου», απευθυνόμενη στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης είτε αυτοπροσώπως με κατάθεση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Πολυτεχνείου 2, Λεχαινά) είτε ταχυδρομικά στην δ/νση : Πολυτεχνείου 2, Τ.Κ. 27053 Λεχαινά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά στην ηλ. δ/νση της υπηρεσίας πρωτοκόλλου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης : theofilopoulos@andravida-killini.gr .(τηλ. επιβεβαίωσης της παραλαβής του ηλ. μηνύματος : 2623360820)

Σε κάθε περίπτωση το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία που λαμβάνει ο υποψήφιος κατά την αυτοπρόσωπη κατάθεση ή  την  ημερομηνία  που  φέρει  ο  φάκελος αποστολής της ταχυδρομικής υπηρεσίας αποστολής (ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου) ή από την ημερ/νία αποστολής του ηλ. μηνύματος, σε περίπτωση ηλ. αποστολής.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986 και η  ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

 Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από :

 α) Ευκρινές φωτ/φο των δύο (2) όψεων του δελτίου της δικηγορικής ταυτότητας, ως και της  αστυνομικής του ταυτότητας, ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, ή των κρίσιμων σελίδων(αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)

του σε ισχύ διαβατηρίου.

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου νομικής της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου της αλλοδαπής όπου πρέπει να συνοδεύεται από πράξη ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

γ) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το  οποίο να  προκύπτει ότι είναι μέλος  του ΔΣ, η ιδιότητα και η ημερομηνία προαγωγής του/της ως δικηγόρου παρ’ Εφέταις και η ημερομηνία εγγραφής του στο Δικηγορικό Σύλλογο . Επίσης, να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου  42 του Κώδικα δικηγόρων. ε) Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης.

στ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), από την οποία να προκύπτει ότι   ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του/της αποκλειστικά ή συστηματικά  με  αμοιβή  κατά  υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δεν  λαμβάνει  πάγια  περιοδική αμοιβή από Νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση  που  προκηρύσσεται, θα  παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους,  ότι παραιτήθηκαν  από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να  λαμβάνουν  περιοδική  αμοιβή.

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρεί τα γενικά προσόντα διορισμού και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα των δημοτικών υπαλλήλων άρθρα 11-17 ν. 3584/2007.

η) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι.

θ) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ (οι άνδρες υποψήφιοι).

 ι) Όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ή δύνανται να συνεκτιμηθούν για την  απόδειξη  της επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου, της εξειδίκευσης  του/της  στο  αντικείμενο  της απασχόλησης και της επαγγελματικής πείρας και επάρκειάς του σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων. Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή  οι ιδιότητες  που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

κ) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (άρθρο 43 παρ. 2δ περ. α) ν. 4194/2013)

 Ø Σχετικά με τον τρόπο υποβολής των τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων της ημεδαπής ή αλλοδαπής ισχύουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του ν. 4250/2014, τα εξής :

 ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ :

 1. Tης ημεδαπής α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά –

βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα , γ) Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) καθώς και πιστοποιητικών και βεβαιώσεων απόδειξης γνώσης Η/Υ γίνονται αποδεκτά χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία.

 1. Της αλλοδαπής τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη

πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο».

 • - Η υπηρεσία υποχρεούται να προβεί σε αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο/η υποψήφιος/α και που συνετέλεσαν στην πρόσληψή του, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4305/2014.
 • - Η υπηρεσία θα προβεί και σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση από το Εθνικό Ποινικό Μητρώο.

  Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 Α. Η προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου κοινοποιείται με επιμέλεια του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης στον Πρόεδρο της Πενταμελούς Επιτροπής αξιολόγησης και στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αμαλιάδας. Τοιχοκολλάται στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αμαλιάδας και στα γραφεία των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. Επίσης, η προκήρυξη δημοσιεύεται με  πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε μία ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στον Νομό Ηλείας.

 Β. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων, εκτός από την προϋπόθεση της υγείας και  καταλληλότητας, η οποία θα πιστοποιηθεί από τον / την επιτυχόντα /ούσα μετά την έκδοση της αιτιολογημένης απόφασης της Επιτροπής, με την υποβολή στον  Δήμο  γνωματεύσεων  :  α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου είτε του  δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τις   διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4210/2013, όπως ισχύει, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η   πρόσληψη.

 Γ. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή που συνέρχεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Αμαλιάδας και αποτελείται από:

α) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄ Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

β) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αμαλιάδας.

γ) έναν εκπρόσωπο του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και καθήκοντα γραμματέα υπάλληλος του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

 Δ. Η επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων και τους καλεί σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.

Η απόφαση της επιτροπής είναι υποχρεωτική και ισχύει μόνο για την κατάληψη θέσης που προκηρύχθηκε. Ο φορέας του Δημοσίου, που προκήρυξε τη θέση, οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει στις κενές θέσεις τους επιτυχόντες και να γνωστοποιήσει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο την ανάληψη υπηρεσίας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα,  επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του (άρθρο 43 παρ. 2 περ. η του ν. 4194/2013) , με τους πιο κάτω καθορισμένους συντελεστές βαρύτητας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Έως 5

Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1.Κατοχή τίτλου σπουδών από Νομικό Τμήμα Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένο ισότιμο Σχολής της αλλοδαπής

2.Μεταπτυχιακός τίτλος 

3.Διδακτορικός τίτλος

  Έως 15

(5% για κάθε ένα από τα τρία πτυχία)

Γ. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο απασχόλησης (Ενότητα Α΄ προκήρυξης)

 Έως  25

Δ. Επαγγελματική Πείρα -

Επάρκεια

 Λαμβάνονται υπόψη :

 Α) τα έτη άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος με εφαρμοσμένη δικαστική πρακτική

 Β) τα έτη δικηγορίας του Δικηγόρου παρ’ εφέταις

Έως 30

Ε . Γνώση Ξένης Γλώσσας

 Γνώση ξένης γλώσσας όπως αυτές αναφέρονται στο ειδικό παράρτημα του ΑΣΕΠ με τη μέγιστη αξιολόγηση στην άριστη γνώση αυτής

Έως 10

ΣΤ. Οικογενειακή Κατάσταση

΄    Έως 5

Ζ. Πρόβλεψη για δυνατότητας εξέλιξης

Έως 10

ΣΥΝΟΛΟ

100%

 Η παρούσα προκήρυξη με τα παραρτήματά της θ’ αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Πολυτεχνείου 2 , 27053 Λεχαινά), θα κοινοποιηθεί στους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους και θα δημοσιευτεί με πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Αμαλιάδας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

  

ΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 415 KB