ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ (2) ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΝΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ́ ΕΦΕΤΑΙΣ) ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

01 Φεβρουαρίου 2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ (2) ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΝΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ́ ΕΦΕΤΑΙΣ) ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α ́/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.Τις διατάξεις των άρθρων 165 έως 167 του Ν.3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007/Α ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Τις διατάξεις των άρθρων 42 - 45 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/2013/Α ́), όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 60 παρ.7 του Ν.4370/2016 (ΦΕΚ 37/2016/Α ́).

4.Το άρθρο 16 «Ειδικές Θέσεις» του ΟΕΥ του Δήμου μας ( αρ.2952/29.08.2017 ΦΕΚ τ. Β ́ ) στο οποίο ορίζονται 2

θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή

5.Την αρ. 37/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

6.Το με αρ. 47668/28-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο ανακοινώθηκε η έγκριση πρόσληψης
δύο δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Δήμο Ανατολικής Μάνης , σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-
2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθ.33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο
Δημόσιο Τομέα»(ΦΕΚ 280/Α)

7.Τη με αριθ. πρωτ 10555/5-8-2021 βεβαίωση του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών σύμφωνα
με την οποία προβλέπεται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. έτος 2021.

8.Το γεγονός ότι υπάρχουν δύο (2) κενές θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον Οργανισμό του Δήμου Ανατολικής
Μάνης.

9.Τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες για νομική υποστήριξη των αιρετών οργάνων, των υπηρεσιών και των Ν.Π.∆.∆. του
Δήμου Ανατολικής Μάνης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πλήρωση στο Δήμο Ανατολικής Μάνης δ ύ ο (2) θέσεων Δικηγόρων ενός (1) Δικηγόρου Παρά
Πρωτοδίκαις και ενός (1) Δικηγόρου Παρ ́Εφέταις, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία,
κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 7 του Ν.4370/2016 και θα συνδέεται με το Δήμο
Ανατολικής Μάνης με σχέση έμμισθης εντολής.

Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων
και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενηνομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Αντικείμενο της απασχόλησης των ανωτέρω δικηγόρων θα είναι η νομικήυποστήριξη του ∆ήμου Ανατολικής
Μάνης και ειδικότερα:

Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η περιφρούρηση των συμφερόντων του ∆ήμου, ενώπιον κάθε δικαστηρίου
και κάθε Αρχής.

Η νομική εκπροσώπηση του Δήμου Ανατολικής Μάνης ενώπιον κάθε δικαστικής ή ∆ικαστηρίου
οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας κα κάθε διοικητικής αρχής.

Η γνωμοδότηση επί νομικών ζητημάτων, η παροχή γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών αντιμετώπισης των
δικαστικών διαφορών και λοιπών ζητημάτων νομικής φύσης,

H διαχείριση και επιμέλεια κάθε υπόθεσης, που έχει ανάγκη δικηγορικής συμπαράστασης και η
συνεργασία με τις υπηρεσίες του ∆ήμου για την από νομικής άποψης επεξεργασία κάθε λογής εγκυκλίου
διακήρυξης δημοπρασιών ή συμβάσεων ή άλλης φύσεως έγγραφα που αφορούν σε ερμηνεία νόμου, διατάγματος
ή κανονιστικής Διάταξης.

Η παράσταση στις συνεδριάσεις του ∆ημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής καθώς και άλλων συλλογικών οργάνων του ∆ήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, όταν αυτή
κρίνεται απαραίτητη από την ∆ημοτική Αρχή.

Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας του ανατεθεί από τον ∆ήμαρχο και αφορά το αντικείμενο της
αρμοδιότητας του/της σύμφωνα με τον ΟΕΥ του ∆ήμου .

Όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες οι δικηγόροι υποχρεούται να τις παρέχουν συγχρόνως και στα Ν.Π.∆.∆. του ∆ήμου,
χωρίς άλλη αμοιβή. Θα έχουν έδρα το Δημοτικό Κατάστημα Γυθείου Ελευθευρολακόνων 1 στο Γύθειο.

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στο γραφείο της ΝομικήςΥπηρεσίας του ∆ήμου Ανατολικής Μάνης το
οποίο εδρεύει στην προαναφερόμενη Ταχυδρομική ∆ιεύθυνση, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη
παράστασής του/της ενώπιον των ∆ιοικητικών Αρχών για υποθέσεις του ∆ήμου και των ΝΠ∆∆ αυτού,
τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα ∆ικηγόρων.
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές τους καθορίζονται σύμφωνα με το Ν.4354/15. Οι προσκληθέντες θα υπόκειται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ Τομέας Ασφάλισης Νομικών πρώην ΤΑΝ, θα υπάγονται οργανικά στο ∆ήμο Ανατολικής Μάνης και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
υπηρεσιακή εξέλιξη.
Οι υποψήφιοι για τις πιο πάνω θέσεις πρέπει : Α. Να είναι Έλληνες πολίτες. Β. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τιςδιατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013). Γ. Να είναι ∆ικηγόροι, μέλη ενός από τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, Παρά Πρωτοδίκαις και Παρ ́Εφέταις αντίστοιχα .
∆. Να έχουν συμπληρώσει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δύο (2) έτη πραγματικής δικηγορίας
(δικαστηριακής ή/και συμβουλευτικής) από την εγγραφή τους στον δικηγορικό σύλλογο για τους Παρά Πρωτοδίκαις
και την προαγωγή τους για τους Παρ ́ Εφέταις.
Ε. Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά και να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση.
ΣΤ. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα και οριστικά
από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

Ζ. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα για την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις διατάξεις του άρθρου14 ν. 3584/2007.

Η. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, λόγω ποινικής καταδίκης ή επειδή τελούν υπό στερητική ή/και επικουρική
δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 3584/2007, ούτε κατά το χρόνο λήξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού.

Θ. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου Νομικού
Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου.

Ι. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Κ. Να έχουν καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνυόμενη κατά τα
οριζόμενα στο αρ. 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α’ 39), όπως ισχύει.

Καλή γνώση και άλλης ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, θα συνεκτιμηθεί.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν. 4250/2014 (Α ́ 74) και τα οριζόμενα της παρούσας.

Κριτήρια Αξιολόγησης επιλογής:

Α. Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική πείρα-επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η οικογενειακή κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξης.

Β. Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς αξιολόγησής τους με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παρούσας.

Γ. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

. Η Επιτροπή ως προς τα κριτήρια της εξειδίκευσης στο αντικείμενο απασχόλησης, και της επαγγελματικής πείρας και επάρκειας, βαθμολογεί την εμπειρία των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας, η οποία αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως: i) δικαστικές αποφάσεις, από τις οποίες να προκύπτει η παράσταση του υποψηφίου, ii) δικόγραφα (εισαγωγικά δικόγραφα, ένδικα βοηθήματα και μέσα, προτάσεις και υπομνήματα), τα οποία πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου και να έχουν κατατεθεί νομίμως είτε από τον ίδιο τον υποψήφιο είτε από άλλο πρόσωπο, iii) γνωμοδοτήσεις, οι οποίες φέρουν τον αριθμό
πρωτοκόλλου του φορέα ή συνοδεύονται με την εντολή γνωμοδότησής, iv) βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
Ειδικά για τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει: αα) αν αυτές προέρχονται από δημόσιους φορείς να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου του φορέα και να
συνοδεύονται από το αναγκαίο αποδεικτικό υλικό ως προς την ποιοτική και ποσοτική ενασχόληση του υποψηφίου με το περιγραφόμενο σε αυτήν αντικείμενο απασχόλησης και
ββ) αν αυτές προέρχονται από ιδιώτες ή εργοδότες (του ιδιωτικού τομέα) να φέρουν υπογραφή και
σφραγίδα του υπογράφοντος, να αναγράφουν την ιδιότητά του και στοιχεία για την περίοδο, κατά την οποία ο
βεβαιών ασκούσε τα καθήκοντά του στη θέση αυτή.
Ε. Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η γενικότερη επιστημονική του κατάρτιση και επαγγελματική του πείρα - επάρκεια , η εξειδίκευση στο αντικείμενο απασχόλησης κσι η γνώση ξένων γλωσσών κατά τις διατάξεις της περ. ζ, της παρ. 2, του άρθρου 43 του
Ν.4194/2013. Θα συνεκτιμηθούν επίσης , η οικογενειακή του κατάσταση και η προοπτική εξέλιξης του.

Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων μετά των ειδικότερων προϋποθέσεων και λεπτομέρειών
καθορίζονται ως εξής:

A/A ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

Κριτήρια αξιολόγησης
Συντελεστές
Βαρύτητας (%)

Προσωπικότητα

(Χαρακτηριστικά προσωπικότητας υποψηφίου που δύνανται να βοηθήσουν στην ανταπόκριση του στο αντικείμενο της απασχόλησης)
25 Επιστημονική Κατάρτιση (τίτλος σπουδών από Νομικό Τμήμα Νομικής σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένο
ισότιμο Σχολή της αλλοδαπής)
25 Εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης Ενεργής απασχόληση σε ζητήματα συναφή με Ο.Τ.Α ή Ν.Π.Δ.Δ. των 15 Ο.Τ.Α. αποδεικνυόμενη κυρίως από δικόγραφα που έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από τις/τους υποψήφιες/ους και απευθύνονται σε Διοικητικά ή Πολιτικά Δικαστήρια όλων των βαθμίδων. Παροχή γνωμοδοτήσεων για
θέματα Ο.Σ.Α ή Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Σ.Α.
Επαγγελματική Πείρα -Επάρκεια Α) Έτη δικηγορίας με αφετηρία την ημερομηνία εγγραφής του δικηγόρου στον δικηγορικό σύλλογο. Β)Δικόγραφα που έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από τις/τους υποψήφιες/ους και που αποδεικνύουν ουσιαστική και συστηματική ενασχόληση με την δικηγορία. Γ)Παραστάσεις της/ου υποψηφίου/ας σε πολιτικά ή διοικητικά Δικαστήρια όλων των βαθμίδων Δ) Παραστάσεις της/ου υποψηφίου/ας κατά την κατάρτιση συμβολαίων 20 Γνώση Ξένων Γλωσσών 5 Οικογενειακή Κατάσταση 5 Προοπτικές εξέλιξης 5

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση (τυποποιημένο έντυπο- υπόδειγμα αίτησης δεν διατίθενται από το ∆ήμο)
με την ευθύνη της ορθής σύνταξης της αίτησης να έγκειται αποκλειστικά στον υποψήφιο, είτε ηλεκτρονικά στην
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
grammateia@1315.syzefxis.gov.gr ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή,
σε κλειστό φάκελο, στο ∆ήμο Ανατολικής Μάνης / Τμήμα Ανθρώπινου ∆υναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, στην
ταχυδρομική διεύθυνση Ι Ελευθευρολακόνων 1 ΤΚ. 23200 Γύθειο , σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, συνοδευόμενη απαραίτητα, από τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, άλλου
δημόσιου έγγραφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο των κρίσιμων
σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου),

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου,

4. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α ́ ( οι άνδρες υποψήφιοι)

5. Πιστοποιητικό του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής στο
Σύλλογο, η ιδιότητά του ως δικηγόρου και ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και δεν κατέχει άλλη
έμμισθη θέση,

6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος δικηγόρος α) ότι
πληρεί τα γενικά προσόντα διορισμού και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους τα κωλύματα των δημοτικών
υπαλλήλων άρθρα 11-17 του Ν. 3584/2007 β) δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του
Κώδικα ∆ικηγόρων. ∆ικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο
νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα, μμπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, εάν συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να δηλώνουν ότι, εφόσον προσληφθούν στο ∆ήμο Ανατολικής Μάνης, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του νομικού προσώπου, στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν
περιοδική αμοιβή,
7. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών γλωσσομάθειας και γνώσης Η/Υ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα και
8. Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα για την επιστημονική κατάρτιση και
επαγγελματική δράση τους, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία τους. Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψιν
γνώση και εμπειρία στον Κώδικα Δήμων Και Κοινοτήτων καθώς και στην νομοθεσία Δημοσίων Έργων.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται
μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και υποβάλλονται συνοδευόμενα σε κάθε
περίπτωση από ανάλογη αίτηση σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ή

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

ικαιολογητικά που κατατίθενται μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολήςαυτών δεν λαμβάνονται υπόψη
μέχρι την έκδοση της απόφασης επιλογής της πενταμελούς επιτροπής.

9 . ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74), ως εξής:

Τίτλοι/Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις της ημεδαπής

Α. ∆ημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και
του ευρύτερου δημοσίου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών, άδειες, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών
αντιγράφων τους.

Β. Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και
του ευρύτερου δημοσίου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Τίτλοι/Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις της αλλοδαπής Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που
προσκομίζονται πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Η επίσημη μμετάφραση τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την
Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο
βάσει του ν. 148/26-12- 1913/1-2-1914.

Ειδικώς, μετά τον νέο Κώδικα ∆ικηγόρων (άρθρο 36 του ν. 4194/2013), μεταφράσεις ξενόγλωσσων
εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο
ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων
σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μμεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μμεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα η επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο.
Γίνονται, επίσης, υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αλλοδαπών ιδιωτικών
εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Στους τίτλους σπουδών θα πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης
αυτού.

Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να
υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.

Σε περίπτωση που από τους προσκομιζόμενους τίτλους σπουδών δεν προκύπτει ακριβής αριθμητικός
βαθμός, τότε θα βαθμολογείται με τον βαθμό πέντε (5)της κλίμακας 1-10 .

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και
αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή
πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον

∆ιεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και
αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών
τίτλων.

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

2. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ:

Α. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 28 του π.δ. 50/2011, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

1) με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του αρ. 1 του ν. 2740/1999 (Α ́ 186),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α ́141) ή

2) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή

MICHIGAN ή

3) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη
νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για
να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.

Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται Βεβαίωση του
αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους
παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες
υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτα αποδοχή των όρων της
προκήρυξης. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013, η επιλογή γίνεται από Πενταμελή Επιτροπή, που
συνέρχεται στην έδρα του ∆ικηγορικού Συλλόγου Γυθείου και η οποία αποτελείται από:

α. Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον

∆ικαστικού Πληρεξουσίου Α' Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

β. Τρεις ∆ικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με δεκαπενταετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, οι
οποίοι ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Γυθείου.

γ. Έναν εκπρόσωπο του ∆ήμου Ανατολικής Μάνης

Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος
αναπληρωτής του, ενώ καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του ∆ήμου Ανατολικής Μάνης.

Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων καιτους καλεί σε ατομική συνέντευξη.

Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη ηΕπιτροπή εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με
τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το ∆ήμο Ανατολικής
Μάνης και ισχύει μόνο για την κατάληψη των θέσεων που προκηρύχθηκαν.

Ο ∆ήμος Ανατολικής Μάνης οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει τους
επιτυχόντες και να γνωστοποιήσει στον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο την ανάληψη υπηρεσίας, μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών.

Εντός τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως πρόσληψης των επιτυχόντων διενεργείται από το ∆ήμο
Ανατολικής Μάνης υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν
υποβάλλει οι επιτυχόντες και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή τους ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την
κατάταξή τους κατά τη διαδικασία επιλογής.

Πληροφορίες παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα Παρασκευή και ώρες.8:00-15:00, από το γραφείο Ανθρώπινου
Δυναμικού του Δήμου Ανατολικής Μάνης Διεύθυνση Ελευθερολακώνων 1 Τηλέφωνο 2733360344 και
2733360357

Η παρούσα προκήρυξη να κοινοποιηθεί και να αναρτηθεί με επιμέλεια του ∆ήμουΑνατολικής Μάνης:

Στον κόμβο «∆ιαύγεια»

Στον ιστότοπο του ∆ήμου Ανατολικής Μάνης

Στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος

Καθώς επίσης να κοινοποιηθεί και να αναρτηθεί με επιμέλεια των φορέων :

Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Γυθείου

Πρωτοδικείο Γυθείου

Δικηγορικούς Συλλόγους Χώρας

Διοικητικά και Πολιτικά Πρωτοδικεία Χώρας

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα .

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΠΕ

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 345 KB